معرفی اسامی راه یافتگان به بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغمعرفی اسامی راه یافتگان به بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی اسامی راه یافتگان به بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اسامی راه یافتگان به بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات داوران اعلام شدند. معرفی اسامی راه یافتگان به بخش فیلم نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی اسامی راه یافتگان به بخش فیلم نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی اسامی راه یافتگان به بخش فیلم نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اسامی راه یافتگان به بخش فیلم نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات انتخاب و داوران اعلام شدند. معرفی اسامی برگزیدگان و راه یافتگان به بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغمعرفی اسامی برگزیدگان و راه یافتگان به بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی اسامی برگزیدگان و راه یافتگان به بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اسامی راه یافتگان و برگزیدگان به بخش کارکنان نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات انتخاب و داوران اعلام شدند. معرفی اسامی راه یافتگان به بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی اسامی راه یافتگان به بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی اسامی راه یافتگان به بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اسامی راه یافتگان به بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات انتخاب اعلام شدند. اعلام اسامی هیات داوران بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغاعلام اسامی هیات داوران بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام اسامی هیات داوران بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ هیات داوران بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی شدند. اعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغاعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات انتخاب اعلام شدند. اعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغاعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات انتخاب اعلام شدند. اعلام اسامی راه یافتگان به بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغاعلام اسامی راه یافتگان به بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام اسامی راه یافتگان به بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اسامی راه یافتگان به بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط هیات داوران اعلام شدند. هیات انتخاب 4 بخش موسیقی نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدهیات انتخاب 4 بخش موسیقی نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شد هیات انتخاب 4 بخش موسیقی نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شد اعضای هیات انتخاب 3 بخش موسیقی نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ انتخاب شدند. اعلام اسامی هیات داوران بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغاعلام اسامی هیات داوران بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام اسامی هیات داوران بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ هیات داوران بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی شدند. داوران نهایی 2 بخش تئاتر نهمین جشنواره سیمرغ انتخاب شدندداوران نهایی 2 بخش تئاتر نهمین جشنواره سیمرغ انتخاب شدند داوران نهایی 2 بخش تئاتر نهمین جشنواره سیمرغ انتخاب شدند داوران نهایی دو بخش تحقیق و پژوهش و نمایشنامه نویسی تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ انتخاب شدند. معرفی هیات انتخاب بخش‌های استندآپ کمدی، مجری‌گری و نمایشنامه‌خوانی جشنواره سیمرغمعرفی هیات انتخاب بخش‌های استندآپ کمدی، مجری‌گری و نمایشنامه‌خوانی جشنواره سیمرغ معرفی هیات انتخاب بخش‌های استندآپ کمدی، مجری‌گری و نمایشنامه‌خوانی جشنواره سیمرغ اعضای هیات انتخاب استندآپ کمدی، مجری‌گری و نمایشنامه‌خوانی بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی شدند. معرفی اعضای هیات انتخاب 2 بخش‌ تئاتر صحنه ای نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ معرفی اعضای هیات انتخاب 2 بخش‌ تئاتر صحنه ای نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ معرفی اعضای هیات انتخاب 2 بخش‌ تئاتر صحنه ای نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اسامی اعضای هیات انتخاب بخش‌های تئاتر صحنه ای (خیابانی آزاد و خیابانی سلامت) نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدند. معرفی هیات داوران بخش‌های پویانمایی، تیزر و نماهنگ و فیلمنامه نویسی جشنواره سیمرغمعرفی هیات داوران بخش‌های پویانمایی، تیزر و نماهنگ و فیلمنامه نویسی جشنواره سیمرغ معرفی هیات داوران بخش‌های پویانمایی، تیزر و نماهنگ و فیلمنامه نویسی جشنواره سیمرغ هیات داوران بخش‌های پویانمایی، تیزر و نماهنگ و فیلمنامه نویسی نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدند. اعضای هیات انتخاب بخش‌های فیلم کوتاه و مستند نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدند اعضای هیات انتخاب بخش‌های فیلم کوتاه و مستند نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدند اعضای هیات انتخاب بخش‌های فیلم کوتاه و مستند نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدند اسامی اعضای هیات انتخاب بخش‌های فیلم کوتاه و مستند نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدند.
سامانه ثبت نام و ثبت آثار جشنواره
فراخوان جشنواره سیمرغ
آخرین اخبار

معرفی اسامی راه یافتگان به بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

معرفی اسامی راه یافتگان به بخش فیلم نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

معرفی اسامی برگزیدگان و راه یافتگان به بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

معرفی اسامی راه یافتگان به بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

اعلام اسامی هیات داوران بخش ادبی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

اعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

اعلام اسامی راه یافتگان به بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

اعلام اسامی راه یافتگان به بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

هیات انتخاب 4 بخش موسیقی نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شد

اعلام اسامی هیات داوران بخش تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

داوران نهایی 2 بخش تئاتر نهمین جشنواره سیمرغ انتخاب شدند

معرفی هیات انتخاب بخش‌های استندآپ کمدی، مجری‌گری و نمایشنامه‌خوانی جشنواره سیمرغ

معرفی اعضای هیات انتخاب 2 بخش‌ تئاتر صحنه ای نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ

معرفی هیات داوران بخش‌های پویانمایی، تیزر و نماهنگ و فیلمنامه نویسی جشنواره سیمرغ

اعضای هیات انتخاب بخش‌های فیلم کوتاه و مستند نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ اعلام شدند

آرشیو کل اخبار
آمار سایت
آمار کل
640065
آمار ماه
938
آمار امروز
938
افراد آنلاین
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی