معرفی آثار راه یافته نمایشنامه‌خوانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت معرفی آثار راه یافته نمایشنامه‌خوانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت آثار راه یافته نمایشنامه‌خوانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت معرفی شد. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵ آثار راه یافته تئاتر خیابانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوع آزاد آثار راه یافته تئاتر خیابانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوع آزاد هیات انتخاب بخش تئاتر جشنواره فرهنگی آثار راه یافته تئاتر خیابانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوع آزاد را معرفی کرد. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵   آثار راه یافته تئاتر خیابانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با موضوع سلامت آثار راه یافته تئاتر خیابانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با موضوع سلامت با پایان کار هیات انتخاب بخش تئاتر، آثار راه یافته تئاتر خیابانی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با موضوع سلامت معرفی شدند. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵ معرفی اعضای هیات انتخاب بخش موسیقی جشنواره فرهنگی معرفی اعضای هیات انتخاب بخش موسیقی جشنواره فرهنگی با پایان کار هیات داوران بخش موسیقی جشنواره فرهنگی، راه یافتگان به مرحله نهایی معرفی شدند. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵ اعلام آثار راه یافته به مرحله نهایى نمایشنامه‌نویسی دانشجویان علوم پزشکى وزارت بهداشت با موضوع آزاد اعلام آثار راه یافته به مرحله نهایى نمایشنامه‌نویسی دانشجویان علوم پزشکى وزارت بهداشت با موضوع آزاد با پایان کار هیات انتخاب بخش تئاتر، آثار راه یافته به مرحله نهایی نمایشنامه نویسی دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوع آزاد معرفی شدند. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب