دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
پوستر
بخش پوستر / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 مسعود کریمی / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مسعود کریمی / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 انسیه برزن  / دانشگاه علوم  پزشکی اهواز
انسیه برزن / دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 صایمه عسکرپور / دانشگاه علوم پزشکی  جیرفت
صایمه عسکرپور / دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 عمید رهی / دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
عمید رهی / دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
 غلامرضا نادی غیاث آبادی  / دانشگاه علوم پزشکی جهرم
غلامرضا نادی غیاث آبادی / دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 کاوه معتمدیان / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کاوه معتمدیان / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 محمدامین طبسی / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
محمدامین طبسی / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 مرتضی عباس لوی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مرتضی عباس لوی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 رتبه اول / سیدمحمد موسوی زارع / دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
رتبه اول/ سیدمحمد موسوی زارع / دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 رتبه دوم / محمدرضا مونسی/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
رتبه دوم / محمدرضا مونسی/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 رتبه سوم /ابوذر بهراد/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه سوم /ابوذر بهراد/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز