دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
نقاشی و تصویرسازی
رشته نقاشی و تصویرسازی / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / سپیده سادات خبازی / دانشگاه علوم پزشکی البرز
رتبه اول / سپیده سادات خبازی / دانشگاه علوم پزشکی البرز
 رتبه دوم / امیرحسین جلالپور / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه دوم / امیرحسین جلالپور / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 رتبه سوم / مرضیه جوکار / دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رتبه سوم / مرضیه جوکار / دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 پیام محرری  / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
پیام محرری / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 ثمانه جویا / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ثمانه جویا / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ریحانه گلباف  /دانشگاه علوم پزشگی مشهد
ریحانه گلباف /دانشگاه علوم پزشگی مشهد
 عاطفه جنتی پور / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عاطفه جنتی پور / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 فاطمه ترابی / دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه ترابی / دانشگاه علوم پزشکی همدان
 فرزانه خسروی / دانشگاه علوم پزشکی فسا
فرزانه خسروی / دانشگاه علوم پزشکی فسا
 مانیکا نگهداری پور / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مانیکا نگهداری پور / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 محمدحسین پارسایی / دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمدحسین پارسایی / دانشگاه علوم پزشکی بابل
 نسترن بنی نصرت / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نسترن بنی نصرت / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 هادی مصطفایی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
هادی مصطفایی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 هانیه محمدی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
هانیه محمدی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 یاسمن محمدی کمال آبادی / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
یاسمن محمدی کمال آبادی / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز