دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
خوشنویسی تحریری
رشته خوشنویسی تحریری/ موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه اول / هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه دوم / حسن محسن زاده/دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رتبه دوم / حسن محسن زاده/دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 رتبه سوم / فاطمه کاظمی /دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رتبه سوم / فاطمه کاظمی /دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 فاطمه سادات حسینی  طباطبایی /دانشگاه علوم پزشکی قم
فاطمه سادات حسینی طباطبایی /دانشگاه علوم پزشکی قم
 فاطمه سادات حسینی  طباطبایی /دانشگاه علوم پزشکی قم
فاطمه سادات حسینی طباطبایی /دانشگاه علوم پزشکی قم
 فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
 فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز