دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
نقاشی خط
رشته نقاشی خط/ موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
رتبه اول / یاسمن حبیب زاده عمران / دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی
رتبه اول / یاسمن حبیب زاده عمران / دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی
 رتبه دوم / حسین طالب زاده / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رتبه دوم / حسین طالب زاده / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 رتبه سوم / زینب آقاجانی / دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه سوم / زینب آقاجانی / دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ارمغان برات پور مقدم  / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ارمغان برات پور مقدم / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
 کوثر ایزدپناه  / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کوثر ایزدپناه / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 موژان میرزاپور / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
موژان میرزاپور / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 هادی مصطفایی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
هادی مصطفایی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز