دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
خوشنویسی معلی
رشته خوشنویسی معلی/ موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول /  ماندانا شعبانی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه اول / ماندانا شعبانی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 رتبه دوم / زهرا جلایری / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه دوم / زهرا جلایری / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 رتبه سوم /  یوسف مولای / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه سوم / یوسف مولای / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 راضیه شربتی /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
راضیه شربتی /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 زهرا جلایری /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا جلایری /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 زهرا جلایری /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا جلایری /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ماندانا شعبانی  /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماندانا شعبانی /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ماندانا شعبانی  /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماندانا شعبانی /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز