دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
خوشنویسی نسخ
رشته خوشنویسی نسخ/ موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / انسیه نصیری شیراز /دانشگاه علوم پزشکی فسا
رتبه اول / انسیه نصیری شیراز /دانشگاه علوم پزشکی فسا
 رتبه دوم /غزاله گیوی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
رتبه دوم /غزاله گیوی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
 رتبه سوم /سجاد رشمه ای  /دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رتبه سوم /سجاد رشمه ای /دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 انسیه نصیری شیراز  /دانشگاه علوم پزشکی فسا
انسیه نصیری شیراز /دانشگاه علوم پزشکی فسا
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز