دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
فرش و گلیم
رشته فرش و گلیم / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / معصومه عرب صالحی /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه اول / معصومه عرب صالحی /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 رتبه دوم / مهدی فیضی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه دوم / مهدی فیضی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 رتبه سوم / طاهره الوندیان /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه سوم / طاهره الوندیان /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه سوم / فائزه افشون / دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
رتبه سوم / فائزه افشون / دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 رتبه سوم / فرشته نجفی کهواده /دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
رتبه سوم / فرشته نجفی کهواده /دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 آمنه خواجوی پور/دانشگاه علوم پزشکی زابل
آمنه خواجوی پور/دانشگاه علوم پزشکی زابل
 سوسن پسندیده /دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
سوسن پسندیده /دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 مریم حسن زاده / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
مریم حسن زاده / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز