دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
سفال و سرامیک
رشته سفال و سرامیک / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول /فاطمه سادات میرکریمی / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رتبه اول /فاطمه سادات میرکریمی / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 رتبه دوم /فاطمه محمدعلی پور مارالانی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه دوم /فاطمه محمدعلی پور مارالانی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 رتبه سوم /قاسم پهلوان زاده /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه سوم /قاسم پهلوان زاده /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 فاطمه محمدعلی پور مارالانی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فاطمه محمدعلی پور مارالانی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 فرحناز رمزیار /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فرحناز رمزیار /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 محمدحسن بناکار /دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
محمدحسن بناکار /دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 مژگان باقری رئوف/ دانشگاه علوم پزشکی همدان
مژگان باقری رئوف/ دانشگاه علوم پزشکی همدان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز