دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
خوشنویسی نستعلیق
رشته خوشنویسی نستعلیق / موضوع سلامت ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 رتبه اول / هادی هنردوست /موسسه غیر انتفاعی الوند همدان
رتبه اول / هادی هنردوست /موسسه غیر انتفاعی الوند همدان
 رتبه دوم / مرتضی جهانی/دانشگاه بندر انزلی
رتبه دوم / مرتضی جهانی/دانشگاه بندر انزلی
 رتبه سوم /فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه سوم /فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 ابراهیم غفوری  /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ابراهیم غفوری /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ابراهیم غفوری  /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ابراهیم غفوری /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 صادق مسعودی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صادق مسعودی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 فاطمه کیان پور /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فاطمه کیان پور /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 محسن سخدری/ دانشگاه پردیس شهید بهشتی
محسن سخدری/ دانشگاه پردیس شهید بهشتی
 مهدی کرندی / دانشگاه شاهد
مهدی کرندی / دانشگاه شاهد
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز