دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(1)
(0)
خوشنویسی نستعلیق
رشته خوشنویسی نستعلیق/ موضوع آزاد ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور
 رتبه اول /غلامعلی دائم امید /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه اول /غلامعلی دائم امید /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 رتبه دوم /سعید نجف زاده /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه دوم /سعید نجف زاده /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 رتبه سوم /مرتضی شریعتی /دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رتبه سوم /مرتضی شریعتی /دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 بهروز زینل زاده تبریزی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بهروز زینل زاده تبریزی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 حسن نیک بین  /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
حسن نیک بین /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 حسن نیک بین  /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
حسن نیک بین /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 غلامعلی دائم امید /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
غلامعلی دائم امید /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 سعید نجف زاده /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سعید نجف زاده /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 رضا اعظمی /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رضا اعظمی /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 علیرضا کاشانی نژاد /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علیرضا کاشانی نژاد /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 مصطفی امامی /دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مصطفی امامی /دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 وریا اسدی /دانشگاه علوم پزشکی کردستان
وریا اسدی /دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 وریا اسدی /دانشگاه علوم پزشکی کردستان
وریا اسدی /دانشگاه علوم پزشکی کردستان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز