دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
نقاشی خط
رشته نقاشی خط/ موضوع آزاد ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور
 رتبه اول / محمد فرازی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه اول / محمد فرازی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 رتبه دوم /منصوره درویش /دانشگاه علوم پزشکی شاهد
رتبه دوم /منصوره درویش /دانشگاه علوم پزشکی شاهد
 رتبه سوم /  اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رتبه سوم / اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 محمد فرازی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد فرازی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 منصوره  درویش  / دانشگاه علوم پزشکی شاهد
منصوره درویش / دانشگاه علوم پزشکی شاهد
 منصوره  درویش  / دانشگاه علوم پزشکی شاهد
منصوره درویش / دانشگاه علوم پزشکی شاهد
 محمد ابراهیمیان /دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمد ابراهیمیان /دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 سروش هدایت رسا / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سروش هدایت رسا / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 امیر روحی نژاد / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
امیر روحی نژاد / دانشگاه علوم پزشکی گلستان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز