دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
کاریکاتور
رشته کاریکاتور/ موضوع آزاد ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور
 رتبه اول / محمدجواد زارع مهذبیه /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه اول / محمدجواد زارع مهذبیه /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 رتبه دوم / محمدرضا حق شناس /دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رتبه دوم / محمدرضا حق شناس /دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 رتبه سوم / شیدا موحدیان / دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی
رتبه سوم / شیدا موحدیان / دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی
 محمدجواد زارع مهذبیه /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدجواد زارع مهذبیه /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 محمدجواد زارع مهذبیه /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدجواد زارع مهذبیه /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 محمدرضا حق شناس / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محمدرضا حق شناس / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 محمدرضا حق شناس / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محمدرضا حق شناس / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 محمدمسلم ایمانی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمدمسلم ایمانی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 محمدمسلم ایمانی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمدمسلم ایمانی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 مرضیه مرادی /دانشگاه علوم پزشکی قم
مرضیه مرادی /دانشگاه علوم پزشکی قم
مهدی شریف الحسینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شریف الحسینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران
 مهدی شریف الحسینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شریف الحسینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز