دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
پوستر
رشته پوستر/ موضوع آزاد ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور
 رتبه اول / مصطفی عزیزپور/  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رتبه اول / مصطفی عزیزپور/ دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 رتبه دوم / زهرا سره بندی /  دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه دوم / زهرا سره بندی / دانشگاه علوم پزشکی ایران
 رتبه سوم /  ابوالفضل خسروجردی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه سوم / ابوالفضل خسروجردی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 امید خیاطی فرد/ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
امید خیاطی فرد/ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
عاتکه برجسته /دانشگاه علوم پزشکی تهران
عاتکه برجسته /دانشگاه علوم پزشکی تهران
 زهرا سره بندی / دانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا سره بندی / دانشگاه علوم پزشکی ایران
 مجتبی غضنفری جهرمی /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجتبی غضنفری جهرمی /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 محمدجواد زارع مهذبیه / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدجواد زارع مهذبیه / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 محمدرضا کمالی اردکانی /دانشگاه علوم پزشکی یزد
محمدرضا کمالی اردکانی /دانشگاه علوم پزشکی یزد
 مصطفی عزیزپور / دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مصطفی عزیزپور / دانشگاه علوم پزشکی اهواز
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز